بعد از چه مدت محصول سفارش شده به دستم می رسد؟
محصول سفارش شده بعد از 2 الی 4 روز کاری به سفارش دهنده تحویل داده می شود.  


کارشناس پاسخ دهنده :